Welsh Speaking Box Office Assistant

Must be a fluent Welsh speaker.

Duties and Responsibilities:

 • Sell tickets to the public in person and by telephone, on agreed procedure, for events at St David’s Hall using a computerised ticketing system.
 • Sell tickets for St. David’s hall events to members of the public in person; liaise as necessary with the Box Office staff at St. David’s hall concerning events for sale.
 • Reserving seats on agreed procedure.
 • Assist with processing of postal bookings.
 • Reconciliation of ticket sales with payment (including cash) received.
 • Produce reports from Marketing Database.
 • Accurate capture of patron data for future marketing activity adhering to Data Protection policy.
 • Taking of relevant documentation for smooth running of Box Office.
 • Answering relevant inquiries from the public.
 • Dealing with re-sales from public and relevant documentation required.
 • Selling merchandise as required (e.g. gift vouchers).
 • To be completely familiar with all information, events and activities related to St David’s Hall.

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau

 • Gwerthu tocynnau i’r cyhoedd wyneb yn wyneb a thros y ffôn, yn ôl y gweithdrefnau y cytunwyd arnynt, ar gyfer digwyddiadau a gynhelir yn Neuadd Dewi Sant gan ddefnyddio system docynnau gyfrifiadurol.
 • Gwerthu tocynnau ar gyfer digwyddiadau a gynhelir yn Neuad Dewi Sant i’r cyhoedd wyneb yn wyneb; cysylltu yn ôl yr angen â staff Swyddfa Docynnau Neuadd Dewi Sant ynghylch y digwyddiadau y gwerthir y tocynnau ar eu cyfer.
 • Neilltuo seddi yn ôl y gweithdrefnau y cytunwyd arnynt.
 • Cynorthwyo â’r gwaith o brosesu archebion post.
 • Cysoni gwerthiant tocynnau gyda’r taliadau (gan gynnwys arian parod) a dderbynnir.
 • Llunio adroddiadau ar sail gwybodaeth o’r Gronfa Ddata Farchnata.
 • Nodi data cwsmeriaid yn gywir at ddibenion gweithgarwch marchnata yn y dyfodol gan gydymffurfio â’r polisi Diogelu Data.
 • Trin dogfennau perthnasol er mwyn sicrhau effeithiolrwydd y Swyddfa Docynnau.
 • Ateb ymholiadau perthnasol gan y cyhoedd.
 • Ymdrin ag adwerthiannau gan y cyhoedd a dogfennau perthnasol sydd eu hangen.
 • Gwerthu nwyddau yn ôl y gofyn (e.e. tocynnau rhodd).
 • Bod yn hollol gyfarwydd â’r holl wybodaeth, digwyddiadau a gweithgareddau sy’n gysylltiedig â Neuadd Dewi Sant.